Valårsenkät: Så vill riksdagspartierna utveckla viltvården

Posted by on maj 29, 2018 in Nyheter

I september går Sverige till val. Experterna förutspår en tuff valrörelse med fokus på sjukvårds-och integrationsfrågor. Vi valde därför att skifta fokus och ställa tre centrala viltvårdsfrågor till riksdagspartierna. Vilka jaktmetoder bör förbjudas? Hur ska man komma åt den illegala jakten? Och hur bör man göra med det allmänna uppdraget?

 • Det råder enighet om att jaktmetoder som innebär ett stort lidande för djuren bör vara förbjudna. Socialdemokraterna vill dock se lättnader i licenskraven för ljuddämpare och viltkameror. Moderaterna är beredda att öppna upp för ytterligare jaktmetoder ifall vi skulle se en kraftig ökning av invasiva arter och Vänsterpartiet vill av miljöskäl förbjuda blyammunition.
 • Det råder även enighet när det kommer till problemen med den illegala jakten. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet förespråkar fler poliser och ökade resurser till jaktbrottsbekämpning. Vikten av utbildning och information förespråkas även av flera partier. Sverigedemokraterna tror på en aktiv viltförvaltning skulle kunna leda färre jaktbrott.
 • Enbart Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill se över det allmänna uppdraget och öppna upp för andra organisationer (som t.ex. Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Nordens Viltrehabilitering). Kristdemokraterna tycker att frågan bör övervägas. Övriga partier är nöjda med rådande upplägg.

Frågor:

 1. Vilka jaktmetoder bör vara tillåtna? Vilka bör förbjudas?
 2. Hur ska man komma tillrätta med tjuvjakten?
 3. Jägarförbundet tilldelas varje år närmare 50 miljoner kronor inom det s.k. allmänna uppdraget för att sköta och organisera delar av jakten och viltvården. Bör man se över denna modell? Ser ni någon öppning i att även finansiellt stötta andra organisationer? Som t.ex. viltrehabiliterares verksamhet?

SOCIALDEMOKRATERNA, Isak From, riksdagsledamot

 1. Vi står bakom det regler som finns i Naturvårdsverkets författningssamling. Vi kommer att lägga förslag om lättnader i licenskraven gällande ljuddämpare och viltkameror. Vi behöver även se över jakttiderna utifrån främst klimatförändringarna. Vi ser behov av att utvärdera fällfångsten och är tveksamma till att tillåta bågjakt i Sverige.
 2. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tilltron till de beslut som tas. Vi ser bekymmer med att få brott leder till fällande domar och vi tror polisen behöver få i uppdrag att öka kunskapen om brottens karaktär.
 3. Vi ser en stor fara med ett upphandlat system, då vi inte tror att det skulle gynna viltvården. Naturvårdsverket bör ha i uppdrag att bedöma om nya organisationer bör ges viltvårdande uppdrag.

MODERATERNA

 1. All form av jakt är hårt reglerad i lag vilket innebär att alla tillåtna jaktmetoder också är det. Vi ser i dagsläget ingen anledning att förbjuda någon av de tillåtna jaktmetoderna. Om vi ställs inför nya situationer, exempelvis nya invasiva arter, kan det däremot finnas anledning att se över vilka metoder som ska vara tillåtna för att förhindra spridningen av dessa arter.
 2. All tjuvjakt är förkastlig och bidrar till att minska allmänhetens höga acceptans för jakt. Att komma åt den här typen av brottslighet är dokumenterat svårt. Moderaterna föreslår stora satsningar på polisen och tror att det kommer att öka förmågan att lösa alla typer av brottslighet, inklusive tjuvjakt.
 3. Svenska Jägareförbundets arbete enligt det allmänna uppdraget fungerar väl och utförs på ett både effektivt och ansvarsfullt sätt. Det allmänna uppdraget är ett bra exempel på ett gott samarbete mellan det civila samhället och myndigheter. Genom det allmänna uppdraget får staten tillgång till Svenska Jägareförbundets nätverk och når därmed ut till en stor del jägare på ett kostnadseffektivt sätt. Jägarnas insatser är av yttersta vikt för den svenska viltvården. Moderaterna anser att Svenska Jägareförbundet fortsatt ska ha intakt ansvar för det allmänna uppdraget. Vi har inga förslag om ett särskilt stöd för viltrehabiliterares verksamhet. 

SVERIGEDEMOKRATERNA, Runar Filper, jaktpolitisk talesperson

 1. Alla idag tillåtna jaktmetoder bör fortsätta vara det. Bågskytte är en omdiskuterad jaktmetod som vi hittills inte sett som ett jaktalternativ då vi anser att risken för skadeskjutningar och lidande för djuret är för stor. Vi följer dock debatten och utvecklingen av denna jaktmetod.
 1. Den som bryter mot lagen ska gripas och lagföras och Sverigedemokraterna är sedan länge förespråkare av fler poliser. Med detta sagt är tjuvjakt ofta svårt att utreda. Men genom att föra en aktiv viltförvaltning reducerar man benägenheten att ta lagen i egna händer, då man reducerar problematiken med koncentrationer av vilt som kan medföra problem och skador på både grödor, skog och tamboskap.
 1. Det allmänna uppdraget fungerar bra idag och vilka skulle kunna sköta det bättre än jägarna själva? De har kompetensen och kunskapen om djur och natur. Svenska Jägareförbundet behöver få uppdraget tryggat för fler år än ett i taget.

 MILJÖPARTIET, Emma Nohrén, riksdagsledamot

 1. Vi tar avstånd från all typ av jakt som innebär att djuren utsätts för stort lidande. Det innebär för oss ett förbud mot fällfångst, pilbågsjakt, grytjakt samt jakt med levande lockbeten. Även jakt av föräldradjur med ungar bör undvikas. Vi är även kritiska till att änder, rapphöns och fasaner föds upp i jaktsyfte.
 2. Genom fortsatt stöd till viltskadeersättning, rovdjursstängsel och utbildning vill vi öka acceptansen för rovdjur. Vi vill även se krav på märkning av skotermattor. Jägareförbundet har ett viktigt ansvar i att motverka illegal jakt genom att informera om den illegala jaktens negativa påverkan på viltförvaltningen. Vi vill även öka resurserna till polisen för att bekämpa illegal jakt.
 3. Miljöpartiet har länge velat ha en översyn av det allmänna uppdraget. Vi vill se tydliga krav på redovisning och möjlighet för andra organisationer att ta del av uppdraget. Det finns många organisationer som kan bidra till god viltvård i Sverige, som t.ex. Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet. Även Nordens viltrehabilitering skulle kunna vara aktuell. Jägareförbundet skulle rimligen spela en fortsatt viktig roll men ­staten skulle inte på förhand peka ut en enskild organisation.

CENTERPARTIET

 1. För Centerpartiet är det viktigt att djuren inte utsätts för onödigt lidande i samband med jakt. Jaktmetoder som anses särskilt plågsamt för djuren är, och ska fortsätta vara, förbjudet.
 2. Polisen har under det senaste åren intensifieratarbetet mot grova jaktbrott. Jaktbrott har prioriterats upp av polisens nationella operativa avdelning (NOA) som ska bistå lokala polisavdelningar. Centerpartiet tycker det är bra att polisen prioriterar jaktbrott och vi vill ge polisen mer resurser för att klara av detta uppdrag.
 3. Grunden för en välfungerande viltförvaltning är en välorganiserad och aktiv jägarkår. Svenska jägare har ett stort engagemang för, och en central roll, i en långsiktigt hållbar förvaltning av såväl viltstammar som rovdjursstammar. Politikens roll är att se till att det finns goda förutsättningar för jägarkåren att verka och bidra till en hållbar förvaltning, med mindre regelkrångel och effektiva beslutsprocesserCenterpartiet vill även se en myndighet som har det samlade och övergripande ansvaret för jakt och viltvård, därför vill vi inrätta en Viltmyndighet. 

VÄNSTERPARTIET, Jens Holm, riksdagsledamot

 1. Vi motsätter oss oetiska jaktmetoder och jakt som oproportionerligt skadar miljön. Vi motsätter oss exempelvis fällfångst av lodjur och vi är motståndare till att tillåta pilbågsjakt. Av miljöskäl vill vi förbjuda blyammunition. Vi ser också stora problem med dagens licensjakt av varg som hotar bestånden och livskraftiga populationer.
 2. Den illegala jakten är ett stort problem för alla vilda djur och för samhället i stort. Var tionde örn har hagel i kroppen som en följd av illegal jakt. Licensjakten på varg skulle vara ett sätt att få ned den illegala jakten, men vi ser nu att det inte alls blivit så. Trots att tjuvjakten är så utbredd utdöms endast en fällande dom per år för grovt jaktbrott. Det är inte rimligt. Polis och rättsvårdande myndigheter måste prioritera jaktbrott mycket mer. Kompetensen måste höjas på området. Det behövs också betydligt många fler naturbevakare och jakttillsynsmän i våra skogar för att följa vad som sker och kunna rapportera in eventuella oegentligheter.
 3. Ja, det allmänna uppdraget bör ses över till förmån att fler organisationer ska kunna ta del av medlen, det gäller bl.a. viltvårdande verksamheter och miljöorganisationer.

LIBERALERNA

 1. Dagens regelverk kring jaktmetoder är rimliga. Det är viktigt att regelverket efterlevs och att otillåtna jaktmetoder stoppas.
 2. Jaktbrott ska beivras.
 3. Vi ser inte ett behov av att förändra detta.

KRISTDEMOKRATERNA, Martin Wisell, förtroendevald

 1. De för djuren mest skonsamma jaktmetoderna bör användas och detta ska även vara vägledande för regler kring ammunition etc. De jaktformer som inte lever upp till att säkert och snabbt döda bytet ska inte vara tillåtna.
 2. Det är viktigt att det finns en polisnärvaro också i glesbygden. Det är också viktigt med en levande diskussion kring etik i samband med jakt.
 3. Vi har inget förslag om att ändra Jägareförbundets allmänna uppdrag. Vi har inte i nuläget något förslag om viltrehabilitering men frågan bör övervägas.